Úhrady faktúr na zverejnené bankové účty od 01.01.2022

Na základe novely zákona o DPH bola od 15.11.2021 opätovne pre všetkých platiteľov dane z pridanej hodnoty zavedená povinnosť oznamovať Finančnej správe bankové účty používané na príjem a odosielanie platieb za dodávky tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane z pridanej hodnoty.

Všetky účty, ktoré platitelia dane oznámili a budú následne aktualizovať, bude Finančná správa od 01.01.2022 zverejňovať na svojom webe.

So zverejnením bankových účtov úzko súvisí aj novela Zákona o DPH, ktorou sa od 01.01.2022 rozširuje inštitút ručenia platiteľa DPH za daň.

Odberateľ ručí za daň z pridanej hodnoty, ktorú nezaplatil dodávateľ, ak vedel alebo vedieť mohol, že daň nebude zaplatená. Dôvodmi uvedenými v zákone sú tieto skutočnosti:

  • protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,
  • v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,
  • protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov oznámených podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo podľa § 85kk spôsobom podľa § 6 ods. 5; za deň uskutočnenia platby sa považuje deň, keď platiteľ zadal poskytovateľovi platobných služieb alebo zahraničnému poskytovateľovi platobných služieb pokyn k vkladu alebo prevodu finančných prostriedkov ako protihodnotu za plnenie na účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb

Čo táto úprava v praxi znamená?

Ručenie za daň bude teda na základe doplnenia bodu c) v §69 ods.14 možné uplatniť aj v prípade, ak hodnota dodávok síce bude uhradená na účet dodávateľa uvedený na faktúre, príp. v zmluve, avšak tento účet nebude uvedený v zozname bankových účtov na webe Finančnej správy. Znamená to, že každý odberateľ musí vždy pred úhradou overiť, či je účet dodávateľa zverejnený.

Alternatívou je možnosť rozdelenia platby (tzv. split payment). V takom prípade uhradí odberateľ:

  • na účet uvedený dodávateľom len základ dane;
  • na osobný účet daňovníka vedený správcom dane pre dodávateľa daň z pridanej hodnoty.

Odberateľ sa takto vyhne potenciálnemu uplatneniu ručenia za daň zo strany Finančnej správy voči odberateľovi. Táto úprava sa týka všetkých platiteľov dane a v praxi prinesie firmám ďalšiu administratívnu záťaž.

Ako teda na úhrady od 01.01.2022? 

Dodávatelia jednotlivých SW riešení signalizujú, že túto kontrolu zverejnenia bankových účtov implementujú do svojich aplikácii.

V prípade, ak využívate na úhradu faktúr nejaké SW riešenie, mali by tieto aplikácie ponúknuť podnikateľom pri tvorbe prevodných príkazov aktuálnu informáciu o zverejnení bankového účtu. Uvidíme, ako jednotlivé SW túto funkčnosť implementujú.

Ak však uhrádzate svoje faktúry priamo natypovaním v aplikácii banky, bude potrebné v deň úhrady overiť jednotlivé čísla bankových účtov na webe finančnej správy. Ideálnym riešením by bolo, ak by túto kontrolu zapracovali aj banky.

Otázkou ostáva, ako budú podnikatelia Finančnej správe preukazovať overenie zverejnenia bankového účtu, nakoľko finančná správa bude zverejňovať len aktuálny zoznam v daný deň.

Predpokladáme, že SW dodávatelia zapracujú do svojich riešení aj archív platnosti účtov. Alternatívou bude stiahnutie a uloženie aktuálneho zoznamu bankových účtov zo stránky Finančnej správy, alebo vytvorenie snímky obrazovky Finančnej správy s platným účtom.

 

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.


Autor: Ing. Andrea Benková

 Späť na články

Zaujal vás tento článok?