Podnikatelia, skontrolujte si úhradu týchto nákladov!

Viete, že niektoré náklady sú daňovo uznané až po zaplatení? Odporúčame vám ich uhradiť najneskôr 28.decembra. Ktoré náklady to sú?

Daňovo uznané náklady až po úhrade

Medzi náklady uznané za daňové výdavky až po zaplatení patria:

 • nájomné za prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí,
 • platby za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, softvéru, know-how a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použite autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu;
 • náklady na marketingové a iné štúdie ako aj na prieskum trhu;
 • náklady na vybrané poradenské a právne služby,
  • medzi poradenské služby sa zaraďujú napr. vedenie účtovníctva, mzdové služby, zostavenie účtovnej závierky, finančný audit, účtovné a daňové poradenstvo a pod.;
 • náklady na provízie za sprostredkovanie,
  • zároveň platí, že daňovým výdavkom je provízia maximálne vo výške 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu;
 • náklady na získanie noriem a certifikátov -
  • tieto výdavky sa zahŕňajú do základu dane rovnomerne počas doby platnosti noriem a certifikátov, najviac počas 36 mesiacov od ich zaplatenia. Jednorazovo sa do základu dane zahrnú výdavky na normy a certifikáty vo výške menšej ako 2 400 €;
 • náklady na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe;
 • náklady vzťahujúce sa k úhrade príjmov daňovníkom nezmluvných štátov;
 • náklady na reklamu poskytnuté daňovníkovi podľa §12 ods. 3 písm. a) Zákona o dani z príjmov (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,...);
 • kompenzačné platby.

Príklad 1

Spoločnosť A si prenajíma od spoločnosti B kancelárske priestory. K 31.12.2018 nezaplatí nájomné za december 2018 vo výške 320 €, ku ktorému už prijala faktúru a má ho zaúčtované v nákladoch. Aký to bude mať dopad na jej základ dane?

Keďže nezaplatené nájomné nie je daňovým výdavkom, spoločnosť A musí zvýšiť svoj základ dane za rok 2018 o 320 €. Toto nájomne bude uznaným daňovým výdavkom až po jeho zaplatení v roku 2019. Vtedy zníži základ dane.


Príklad 2

Spoločnosť X v novembri 2018 prijala a má zaúčtovanú v nákladoch faktúru za účtovnícke služby v cene 600 €. Uhradí ju však až v januári 2019. Aký to bude mať dopad na jej základ dane?

Základ dane za rok 2018 sa jej zvýši o sumu 600 €. Základ dane za rok 2019 sa o túto sumu zníži.


Príklad 3

Spoločnosť Y uzatvorila v roku 2018 zmluvu o sprostredkovaní predaja svojich výrobkov so spoločnosťou Z. Provízia bola dohodnutá v sume 20 000 €, pričom hodnota zrealizovaného sprostredkovaného obchodu v roku 2018 bola 80 000 €. Táto provízia je síce zaúčtovaná v nákladoch, ale do konca roka 2018 nebude uhradená. Aký to bude mať vplyv na základ dane za rok 2018 a 2019, kedy bude provízia uhradená?

Keďže provízia nebude v roku 2018 zaplatená, suma 20 000 € sa pripočíta k základu dane za daný rok. V roku 2019, kedy sa provízia zaplatí, sa zníži základ dane, ale len o výšku 20% z hodnoty sprostredkovaného obchodu (20% z 80 000 €), teda o sumu 16 000 €, nie 20 000 €.


Autor: Ing. Mária Odumorková

 Späť na články

Zaujal vás tento článok?