Nová povinnosť - oznamovanie účtov Finančnej správe

Na základe schválenej legislatívnej úpravy sa pre podnikateľov od 15. novembra 2021 opätovne vracia povinnosť oznamovania bankových účtov používaných na podnikanie finančnej správe.

Čo táto zmena prináša?

  • Oznámiť je potrebné všetky bankové účty, ktoré používa platiteľ DPH na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH podľa § 2 zákona o DPH. 
  • Táto nová povinnosť sa vzťahuje len na platiteľov DPH. Neplatitelia DPH povinnosť oznámenia bankového účtu nemajú. Netýka sa ani subjektov registrovaných pre DPH podľa §7 alebo §7a zákona o DPH. 
  • Oznámenie je potrebné podať elektronicky do 30. novembra 2021. Vzor tlačiva pre oznámenie účtov by mala finančná správa zverejniť 15.11.2021 na svojom portáli.
  • Povinnosť oznámenia bankového účtu platí aj pre podnikateľov, ktorí sa stanú platiteľmi DPH po 15.11.2021, títo ju musia splniť bezodkladne odo dňa registrácie za platiteľa DPH. 
  • Ak v budúcnosti platiteľ DPH bude chcieť na podnikanie používať aj iné účty, ako tie, ktoré už daňovému úradu oznámil, je potrebné pred tým, ako začne tieto účty používať, najskôr takýto účet oznámiť finančnej správe.
  • Povinnosťou bude taktiež oznámenie akejkoľvek zmeny k už oznámenému bankovému účtu, a to bezodkladne odo dňa vykonania zmeny (napríklad – zrušenie účtu).
  • Daňový úrad bude nadmerné odpočty DPH vracať len subjektom, ktoré budú mať splnenú povinnosť oznámenia bankového účtu daňovému úradu. Ak subjekt neoznámil daňovému úradu bankový účet, nadmerný odpočet DPH mu nebude vrátený. Po dodatočnom oznámení bankového účtu daňový úrad DPH vráti do 10 dní.
  • Upozorňujeme, že ak platiteľ dane v oznámení uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, prípadne si túto povinnosť nesplní, daňový úrad mu uloží pokutu. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.
  • Všetky oznámené podnikateľské účty platiteľov DPH budú od 1. januára 2022 verejne dostupné na webe Finančnej správy.

Zverejňovanie bankových účtov je úzko previazané s ručením odberateľov za odvedenie DPH dodávateľom. Informáciu o tom, čo to presne znamená, Vám prinesieme v ďalšom článku.

 Späť na články

Zaujal vás tento článok?