Daň z pridanej hodnoty - poznáte základné pojmy?

Zákon č. 222/2004 Z.Z. o dani z pridanej hodnoty je pomerne zložitý. Pre objasnenie Vám v tomto článku prinášame vysvetlenie niektorých jeho základných pojmov a častí.

Predmetom dane z pridanej hodnoty (DPH) je:

 • dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou;
 • poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou;
 • nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu EÚ;
 • dovoz tovaru do tuzemska.

Pod nasledujúcimi pojmami rozumieme:

 • tuzemsko -  územie Slovenskej republiky; 
 • zahraničie - územie, ktoré nie je tuzemskom; 
 • územie EÚ - tuzemsko a územia ostatných členských štátov; 
 • územie tretích štátov -  územie, ktoré nie je územím EÚ.

Zdaniteľná osoba:

 • je osoba vykonávajúca nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti;
 • ide predovšetkým o podnikateľov, ale môže ňou byť aj osoba, ktorá nie je založená na účely podnikania, ak vykonáva ekonomickú činnosť a súčasne z nej dosahuje príjmy;
 • je aj každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu (vtedy sa stáva zdaniteľnou osobou len na tento účel).

Ekonomická činnosť je:

 • každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem;
 • ekonomickou činnosťou je aj využívanie hmotného a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku (napr. prenájom nehnuteľnosti).

Registračná povinnosť pre DPH:

 • každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku (ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava) a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňového úradu žiadosť o registráciu pre daň. Túto povinnosť je nutné splniť do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat, podľa prvej vety.
 • požiadať o registráciu môže aj zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla vyššie spomenutý obrat.

Obrat

Obratom sú výnosy/príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku 

Základ dane

 • pri dodaní tovaru alebo služby je základom dane všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň.
 • do základu dane sa zahŕňajú aj:
  • iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo služby,
  • súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka.

Sadzba dane

 • základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane;
 • na vybrané tovary (uvedené v prílohe č. 7 zákona) sa uplatňuje znížená sadzba dane a to 10 % zo základu dane.

 

Úplné znenie Zákona o dani z pridanej hodnoty nájdete na stránke TU

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať. 

Autor článku: Ing. Denisa Bumbálová 

 Späť na články

Zaujal vás tento článok?