Ako si vypočítať daň z príjmov fyzických osôb?

Predĺžili ste si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017? Pripravili sme si pre vás článok, v ktorom sa dozviete aké príjmy podliehajú tejto dani, akým spôsobom sa vypočíta daňová povinnosť, či ako si ju môžete znížiť. Na záver prikladáme aj riešený príklad. V článku sa nachádzajú odvolávky na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý túto daň upravuje.

Daň z príjmov fyzických osôb platí každý, kto v kalendárnom roku dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 901,67 €. V prípade, že vaše príjmy plynuli len zo závislej činnosti (t. j. na základe pracovnoprávneho vzťahu), musíte podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A. V prípade, že vaše príjmy ste nedosiahli len zo závislej činnosti, musíte podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu B.

Čo sú zdaniteľné príjmy?

Zdaniteľnými príjmami sú príjmy, ktoré sú predmetom dane, a ktoré nie sú od dane oslobodené. Tieto príjmy rozdeľujeme do štyroch skupín:

 • príjmy zo závislej činnosti (§5);
 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§6);
 • príjmy z kapitálového majetku (§7);
 • ostatné príjmy (§8).

Ktoré príjmy spadajú do jednotlivých skupín nájdete v nasledujúcom dokumente: Rozdelenie zdaniteľných príjmov fyzických osôb.

Spôsob zdanenia príjmov fyzických osôb

Príjmy fyzických osôb sa zdaňujú zrážkou ešte pred ich vyplatením alebo v spoločnom, či osobitnom základe dane. Zrážkou sú zdaňované napríklad úroky v banke, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia pre prípad dožitia sa určitého veku, autorské honoráre (ak nebol dohodnutý iný postup), dividendy vyplácané fyzickým osobám zo zdrojov na území SR a iné príjmy uvedené v §43 zákona o dani z príjmov.

Príjmy, ktoré sa nezdaňujú zrážkou sa zdaňujú:

 • v spoločnom základe dane;
 • v osobitnom základe dane.

Základ dane je rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami.

V osobitnom základe dane sa zdaňujú príjmy z kapitálového majetku (§7). Ostatné príjmy sú súčasťou spoločného základu dane, ktorý sa zistí ako súčet:

 • čiastkových základov dane (ČZD) z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – tieto príjmy sa považujú za aktívne príjmy a znižujú sa o nezdaniteľné časti základu dane (NČZD);
 • ČZD z príjmov z prenájmu, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu a z ostatných príjmov. Tieto príjmy sú pasívnymi príjmami.

rovnicaSZD.png

Spôsob výpočtu jednotlivých čiastkových základov dane uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

vypocetCZD.png

Nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus

Ako sme už spomínali vyššie, základ dane z aktívnych príjmov (§5 a §6 ods. 1 a 2) si môžete upraviť o nezdaniteľné časti základu dane. Za rok 2017 sú to tieto:

 • NČZD na daňovníka;
 • NČZD na manželku (manžela);
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Výška tejto nezdaniteľnej časti závisí od základu dane. Určenie jej výšky uvádzame v tabuľke nižšie:

NCZDD.png

Túto nezdaniteľnú časť si nemôžete uplatniť, ak ste boli k 1. januáru 2017 poberateľom:

 • starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia;
 • starobného dôchodkového sporenia;
 • výsluhového dôchodku;
 • vyrovnávacieho príplatku;
 • dôchodku zo zahraničného poistenia rovnakého druhu ako na Slovensku.

Ak výška dôchodku nepresahovala sumu NČZD na daňovníka 3 803,33 €, môžete si základ dane znížiť o ich rozdiel.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Na túto nezdaniteľnú časť máte nárok, ak žijete v spoločnej domácnosti s manželkou (manželom), ktorá spĺňala v roku 2017 aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa;
 • poberala peňažný príspevok na opatrovanie;
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie;
 • považovala sa za občana so zdravotným postihnutím.

Výška nezdaniteľnej časti závisí od vášho základu dane a od vlastného príjmu manželky(a):

NCZDnamanzelku.png

Vlastný príjem manželky (manžela) sa znižuje o zaplatené povinné poistné a príspevky.

Nezdaniteľná časť základu dane – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Tieto príspevky si môžete odpočítať od základu dane, ak boli preukázateľné zaplatené na základe zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny zmluvy, ktorej súčasťou bolo zrušenie dávkového plánu. Maximálna výška tejto NČZD je 180 €.


Odpočítaním týchto nezdaniteľných častí a pripočítaním čiastkových základov dane z príjmov z prenájmu, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu a z ostatných príjmov zistíme spoločný základ dane, z ktorého sa následne počíta daň. Sadzba dane závisí od výšky základu dane:

 • ak je základ dane menší alebo rovný 35 022,31 €, tak sadzba dane je 19 %;
 • zo sumy základu dane, ktorá presiahne 35 022,31 € sa počíta daň vo výške 25 % z tejto prevyšujúcej sumy.

K tejto dani sa pripočíta ešte daň vypočítaná z osobitného základu dane.

Daňový bonus

Vypočítanú daň si následne môžete znížiť o takzvaný daňový bonus. Ten si môžete uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré s vami žije v spoločnej domácnosti, ak vaše zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti boli minimálne 2 610 €. Ak ste si daňový bonus neuplatňovali mesačne u zamestnávateľa a chcete si ho uplatniť prostredníctvom daňového priznania, musíte k nemu doložiť príslušné doklady (rodný list dieťaťa, prípadne potvrdenie o návšteve školy). Výška mesačného daňového bonusu je 21,41 € na jedno dieťa. Ročná suma daňového bonusu, ktorú si môžete uplatniť za rok 2017 je 256,92 € (12 x 21,41 €) na jedno dieťa, prípadne výška za počet mesiacov, v ktorých sa považovalo dieťa za vyživované.


Od dane zníženej o daňový bonus sa odpočítavajú ešte preukázateľné zaplatené preddavky. Týmto výpočtom vyjde daň na úhradu alebo daňový preplatok. Spomínané kroky sme zhrnuli do stručnej tabuľky:

postupvypoctudane.png

Daň na úhradu je potrebné zaplatiť do termínu na podanie daňového priznania. O vrátenie daňového preplatku je potrebné požiadať prostredníctvom určenej časti v daňovom priznaní.

V prípade, že podávate daňové priznanie typu A, ako prílohy prikladáte potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktoré vám poskytol zamestnávateľ, prípadne doklady preukazujúce nárok na daňový bonus a pod. Priamo súčasťou daňového priznania typu B sú aj 3 prílohy, ktoré je potrebné vyplniť v prípade, že sa vás týkajú. Ďalšími prílohami sú napr. potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, doklady preukazujúce nárok na daňový bonus a pod. Tlačivá daňového priznania ako aj poučenia na ich vyplnenie nájdete na stránke finančnej správy.

Akým spôsobom podať daňové priznanie?

Daňové priznanie môžete podať osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade, poštou alebo elektronicky. Avšak pozor, ak:

 • ste fyzická osoba – podnikateľ (dosahovali ste príjmy podľa §6 ods. 1 a 2);
 • predĺžili ste si lehotu na podanie daňového priznania až do 30. júna 2018.

Keďže 30. júna je sobota, daňové priznanie treba podať najneskôr 2. júla. Nezabudnite však, že od 1. júla 2018 máte ako fyzická osoba – podnikateľ povinnosť komunikovať s finančnou správou výlučne elektronicky. A teda keď budete podávať daňové priznanie 1. alebo 2. júla, môžete ho podať už len týmto spôsobom.


V tomto článku sme uviedli len základné skutočnosti týkajúce sa dane z príjmov fyzických osôb. Zdanenie konkrétnych príjmov (prípadne ich oslobodenie) ako aj uplatnenie nezdaniteľných častí, či daňového bonusu, si je lepšie vždy overiť buď v zákone alebo u odborníka.

Na záver uvádzame súhrnný príklad: Príklad na výpočet dane z príjmov fyzických osôb za rok 2017

V prípade, že potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

Autor: Ing. Mária Odumorková

 Späť na články

Zaujal vás tento článok?