Ako sa správne zdaňujú služby poskytované v rámci štátov EÚ?

Využívate reklamné služby od spoločnosti Google? Ste si vedomý toho, že práve vy ste povinný z ceny tejto služby zaplatiť DPH? A ako sa zdaňujú iné služby poskytované v rámci štátov Európskej únie? Cieľom tohto článku je objasniť vám ako správne zdaniť služby, ktoré poskytujete osobám z iných členských štátov a taktiež aké máte povinnosti, keď naopak vy prijímate služby od osôb z iných členských štátov.

Aby bola poskytovaná služba správne zdanená, musí jej poskytovateľ najskôr určiť:

 • aký druh služby poskytuje;
 • postavenie príjemcu služby (kupujúceho) – či ide o zdaniteľnú alebo nezdaniteľnú osobu*
 • miesto dodania služby – čo zároveň znamená aj miesto zdanenia služby;
 • osobu, ktorá je povinná platiť daň – či poskytovateľ alebo príjemca služby.

       *Najjednoduchším príkladom zdaniteľnej osoby je podnik alebo podnikateľ – živnostník. Vy ste teda považovaný za zdaniteľnú osobu. Typickou nezdaniteľnou osobou je občan. Preto pre základné pochopenie budeme používať tieto prípady. Je však dobre vedieť, že za zdaniteľné osoby sa nepovažujú len podnikatelia, ale napríklad aj organizácie, ktoré nie sú prvotne zriadené na podnikanie, ale vykonávajú činnosti, z ktorých dosahujú určité príjmy (napr. štátne orgány – obce, vyššie územné celky; ale aj neziskové organizácie, občianske združenia, atď.).

Určenie miesta zdanenia služby

Dôležité je si zapamätať, že poskytnutá služba sa zdaňuje v tej krajine, v ktorej má táto služba miesto dodania. Pri jeho určení je potrebné vychádzať z druhu poskytovanej služby a príslušných paragrafov zákona o DPH (§15 a §16). Je dôležité rozlišovať 2 základné pravidlá (§15) od osobitných pravidiel (§16). Platí, že ak poskytovaná služba nespadá pod niektoré z osobitných pravidiel, aplikuje sa príslušné základné pravidlo. Väčšina služieb patrí pod základné pravidlá, ale na začiatku si vždy overte či služba, ktorú idete poskytovať, nespadá pod jedno z osobitných pravidiel.

Miesto zdanenia služby podľa základných pravidiel

Ste príjemcom služby?

Ak ste vy príjemcom služby, ako sme už uviedli vyššie, ste považovaný za zdaniteľnú osobu. Miestom dodania služby, a teda aj miestom jej zdanenia je vaše sídlo. Z čoho vyplýva, že prijatá služba sa bude zdaňovať na Slovensku. Daňová povinnosť sa v tomto prípade prenáša z poskytovateľa služby na vás ako na príjemcu služby. Poskytovateľ vám vystaví faktúru bez DPH.

Ak nie ste platiteľom DPH, ani nie ste registrovaný pre DPH z dôvodu nákupu tovaru z iných ČŠ, musíte sa pred kúpou služby z iného ČŠ registrovať pre DPH podľa §7a zákona o DPH. Daňový úrad vám pridelí IČ DPH, a to použijete pri objednávaní služby. Touto registráciou vám však nevzniká právo na odpočítanie DPH z prijatej služby.


Príklad 1

Rakúsky podnikateľ A so sídlom a IČ DPH v Rakúsku poskytol slovenskému podnikateľovi B, neplatiteľovi DPH, poradenskú službu. Kde sa táto služba zdaní a kto je zodpovedný za jej zdanenie?

Príjemcom služby je podnikateľ B, ktorý je zdaniteľnou osobou. Vzhľadom na to, že na poradenské služby sa nevzťahujú osobitné pravidlá, miesto dodania (zároveň aj zdanenia) sa určí podľa základného pravidla a bude ním Slovensko. Keďže podnikateľ B je zdaniteľnou osobou, on bude musieť zaplatiť DPH. Predtým sa však musí zaregistrovať na daňovom úrade z dôvodu prijatia služby z iného ČŠ (§7a zákona o DPH). Službu si objedná už pod prideleným IČ DPH a rakúsky podnikateľ mu vystaví faktúru bez DPH.


Ste poskytovateľom služby?

V prípade, že poskytujete služby vy, musíte rozlišovať, či príjemca služby, ktorý je z iného ČŠ je zdaniteľnou alebo nezdaniteľnou osobou. Taktiež je rozdiel, či ste platiteľom alebo neplatiteľom DPH.

Príjemca služby – zdaniteľná osoba – podnikateľ

Ak poskytujete službu zdaniteľnej osobe, teda napr. inému podnikateľovi, miestom dodania služby je jeho sídlo. Tým pádom sa služba zdaňuje v jeho štáte a on je povinný ju zdaniť. Daňová povinnosť sa prenáša z vás ako poskytovateľa naňho ako príjemcu.

Ak ste platiteľom DPH platí pre vás nasledovné:

 • faktúru vystavíte bez DPH, uvediete na nej IČ DPH oboch strán a formulku „Prenesenie daňovej povinnosti“;
 • poskytnutie služby uvediete v súhrnnom výkaze.

Ak ste neplatiteľom DPH:

 • musíte sa zaregistrovať pre DPH podľa §7a zákona o DPH z dôvodu poskytnutia služby ešte pred poskytnutím služby – stávate sa osobou registrovanou podľa §7a, daňový úrad vám pridelí IČ DPH;
 • vystavíte faktúru bez DPH, uvediete na nej IČ DPH oboch strán a formulku „Prenesenie daňovej povinnosti“;
 • poskytnutie služby uvediete v súhrnnom výkaze.

Príklad 2

Podnikateľ A so sídlom v tuzemsku (platiteľ DPH) dodá rakúskemu podnikateľovi B (platiteľovi DPH) záručný a pozáručný servis strojov, ktoré si kúpili slovenskí zákazníci od rakúskeho podnikateľa B. Kde sa táto služba zdaní a kto je zodpovedný za jej zdanenie?

Príjemcom služby je podnikateľ B, čiže zdaniteľná osoba. Miestom dodania (zároveň aj zdanenia) je Rakúsko. Povinnosť platiť daň sa prenáša zo slovenského podnikateľa A na rakúskeho podnikateľa B. Podnikateľ A vystaví faktúru bez DPH.


Príjemca služby – nezdaniteľná osoba – občan

Keď si u vás objedná službu nezdaniteľná osoba z iného ČŠ, napr. občan tohto štátu, za miesto dodania služby sa považuje vaše sídlo. Vami poskytnutá služba sa má zdaniť na Slovensku.

Ak ste platiteľom DPH:

 • daň platíte vy;
 • službu vyfakturujete s DPH;
 • poskytnutie služby uvediete v daňovom priznaní k DPH a kontrolnom výkaze.

 Ak ste neplatiteľom DPH:

 • na faktúre neuvádzate DPH, ale oznámenie že nie ste platcom DPH;
 • poskytnutie služby sa vám počíta do obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH podľa §4 zákona o DPH (49 790 €).

Príklad 3

Český občan si objedná u slovenského podnikateľa A, platiteľa dane, právne služby. Tieto služby sú poskytnuté na území Českej republiky. Kde sa táto služba zdaní a kto je zodpovedný za jej zdanenie?

Službu poskytuje podnikateľ A občanovi, čiže nezdaniteľnej osobe. Miestom dodania, a teda aj zdanenia bude v tomto prípade Slovensko. DPH bude platiť slovenský podnikateľ, ktorý poskytol službu a občanovi vystaví faktúru s DPH.


Miesto zdanenia služby podľa osobitných pravidiel

V prípade niektorej z týchto služieb:
 • služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť;
 • krátkodobý prenájom dopravných prostriedkov;
 • služby, ktoré spočívajú v práve prístupu na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie a zábavné podujatia a na výstavy a veľtrhy;
 • doprava osôb;
 • reštauračné a stravovacie služby;
 • reštauračné a stravovacie služby poskytované na palubách lodí, lietadiel a vlakov počas osobnej dopravy na území EÚ;

sa miesto dodania určuje podľa §16 zákona o DPH. Pri jeho určení sa nerozlišuje, či je príjemcom zdaniteľná alebo nezdaniteľná osoba. Ich miesto dodania, a tým pádom aj miesto ich zdanenia je v oboch prípadoch rovnaké. Sú však určité služby, ktoré majú zvlášť určené miesto dodania, ak sú poskytované nezdaniteľnej osobe. Tie sú taktiež uvedené v §16.

Zdaňovanie týchto služieb je pomerne komplikované. Pri službách, kedy sa miesto dodania určuje podľa osobitného pravidla, vám dokonca môže vzniknúť povinnosť registrovať sa pre DPH v inom členskom štáte. Preto vám odporúčame radšej sa poradiť s odborníkom.


V prípade, že potrebujete pomoc pri riešení vašej konkrétnej situácie, neváhajte nás kontaktovať.

Predávate tovar do krajín Európskej únie? Prečítajte si o tom, ako fakturovať DPH pri obchodovaní s tovarom v rámci štátov EÚ.

Autor: Ing. Mária Odumorková

 Späť na články

Zaujal vás tento článok?