Stavebné práce - fakturujte a zdaňujte ich správne!

Už sú to dva roky odkedy bol zavedený prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác. Stále sa však stáva, že podnikatelia tento prenos neuskutočnia. Dodávateľ zle vystaví faktúru, čím zároveň príjemca tieto práce nesprávne zdaní. Preto sme sa rozhodli pre Vás pripraviť článok o tom, ako má pri týchto stavebných prácach vyzerať správne vystavená faktúra a ako má byť odvedená DPH.

Čo je prenos daňovej povinnosti?

Prenos daňovej povinnosti znamená, že povinnosť platiť DPH sa prenáša z dodávateľa na odberateľa. Dodávateľ, ktorý nie je povinný platiť daň, vyhotoví faktúru s cenou bez DPH. Odberateľ, ktorý je v tomto prípade povinný platiť daň, vypočíta z ceny uvedenej na faktúre DPH. Túto DPH uvedie do daňového priznania a zároveň si ju môže vo väčšine prípadov odpočítať. To znamená, že tento prenos má na výšku DPH odberateľa nakoniec nulový vplyv.

Podmienky pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti

Prenos daňovej povinnosti sa pri stavebných prácach uplatňuje pri splnení nasledovných podmienok:

 • dodávajú sa stavebné práce, ktoré patria do sekcie F (Stavby a stavebné práce) štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA);
 • miesto dodania tovaru alebo služby je na Slovensku;
 • dodávateľ aj odberateľ sú platitelia DPH v SR.

     Štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti zatrieďuje výrobky a služby do jednotlivých kódov. Zaviedla ju Európska únia. Jej kompletná verzia v slovenskom jazyku sa nachádza aj s vysvetlivkami na stránke Štatistického úradu. Pre účely správneho uplatňovania prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach Finančné riaditeľstvo SR vypracovalo prehľad niektorých činností, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA, resp. ktoré do tejto sekcie nepatria. Tento prehľad je zverejnený na stránke finančnej správy a priebežne aktualizovaný.

Prenos daňovej povinnosti sa v stavebníctve uplatňuje na dodania stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA a zároveň aj na dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patria do tejto sekcie. Napríklad na kúpu vstavaného nábytku aj s jeho montážou sa prenos uplatní, pretože montáž vstavaného nábytku je zaradená do sekcie F klasifikácie CPA.

Určenie miesta dodania stavebnej práce

Pri dodaní stavebných prác patriacich do spomínanej sekcie je väčšinou miesto dodania tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť, na ktorej sa stavebné práce vykonávajú.

Pokiaľ ide o dodanie tovaru spojeného s jeho inštaláciou alebo montážou, je miesto dodania tam, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný. Prenos daňovej povinnosti sa v tomto prípade uplatní vtedy, ak je inštalácia alebo montáž vykonaná dodávateľom alebo na jeho účet.

Uplatnenie prenosu daňovej povinnosti

Prenos daňovej povinnosti sa pri dodaní stavebných prác uplatní len v prípade, ak sú súčasne splnené všetky tri vyššie uvedené podmienky. Neuplatní sa, ak:

 • stavebné práce s miesto dodania v SR dodá platiteľovi DPH podnikateľ, ktorý nie je platiteľom;
 • platiteľ DPH dodá stavebné práce s miesto dodania v SR osobe, ktorá nie je platiteľom.

Ako vystaviť faktúru?

Ak ste platiteľom DPH a stavebnú prácu zo sekcie F dodáte inému platiteľovi DPH, tak:

 • vyhotovte faktúru so sumou bez DPH,
 • na faktúre uveďte slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.

Ak uvediete na faktúru DPH aj napriek tomu, že by malo ísť o prenesenie daňovej povinnosti, musíte túto DPH aj zaplatiť.

Čo spraviť, ak ste príjemca stavebných prác?

Pokiaľ ste odberateľom stavebných prác, tak:

 • z ceny na faktúre vypočítajte DPH a uveďte ju do daňového priznania;
 • máte právo na odpočítanie dane, ktorú ste vypočítali.

POZOR! Ak ste príjemcom stavebných prác, pri ktorých by sa mal uplatniť prenos daňovej povinnosti, no dodávateľ vám napriek tomu vystaví faktúru s DPH, musíte aj tak z ceny prijatých stavebných prác uplatniť daň a len túto daň si môžete odpočítať. Nemôžete si odpočítať daň, ktorú uvádza na faktúre dodávateľ. Preto vám odporúčame požadovať od dodávateľa opravu tejto faktúry.


Príklad 1

Podnikateľ A, ktorý je platiteľom DPH vykonal pre podnikateľa B elektroinštalačné práce na stavbe nachádzajúcej sa na území SR. Podnikateľ B je takisto platiteľom DPH. Cena týchto prác je vo výške 10 000 € bez DPH. Ako bude vystavená faktúra a kto uvedie DPH v daňovom priznaní?

Keďže sú splnené všetky tri podmienky pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti:

 • elektroinštalačné práce patria do sekcie F klasifikácie CPA;
 • miesto dodania prác je v SR;
 • podnikateľ A aj podnikateľ B sú platitelia dane;

uplatní sa prenos daňovej povinnosti. Podnikateľ A vystaví faktúru v cene bez dane (10 000 €) a uvedie na nej, že ide o prenesenie daňovej povinnosti. Podnikateľ B je osobou povinnou platiť daň, preto z ceny uvedenej na faktúre vypočíta DPH (10 000 x 20%) a uvedie ju do daňového priznania (2 000 €). Zároveň mu vzniká aj právo na odpočítanie tejto dane podľa podmienok zákona o DPH.


Príklad 2

Podnikateľ A, ktorý je platiteľom DPH poskytol stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA na stavbe umiestnenej na území SR podnikateľovi C, ktorý nie je platiteľom DPH. Cena prác bola 12 000 € bez DPH. Ako bude vystavená faktúra a kto uvedie DPH v daňovom priznaní?

Osobou povinnou platiť daň je podnikateľ A, pretože dodáva stavebné práce osobe, ktorá nie je platiteľom DPH. Tento podnikateľ preto vyhotoví faktúru s DPH v sume 14 400 € a daň uvedie do daňového priznania (2 400 €).


Príklad 3

Ako by sa odviedla DPH z príkladu 1 v prípade, že by podnikateľ A zle vystavil faktúru? Neuplatnil by prenos daňovej povinnosti, ale uviedol by na nej cenu s DPH – 12 000 €.

V tom prípade by podnikateľ A uviedol DPH (2 000 €) do svojho daňového priznania a zároveň by podnikateľ B:

 • zaplatil podnikateľovi A sumu – 12 000 €;
 • uviedol by do daňového priznania sumu DPH – 2 000 €;
 • odpočítal by si sumu DPH, ktorú uviedol do daňového priznania – 2 000 €.

Porovnanie situácie podnikateľa B v príklade 1 a v príklade 3 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

priklad3stavebneprace.png

Z tohto porovnania jednoznačne vyplýva, že podnikateľ B by mal od podnikateľa A požadovať opravu faktúry.


Na záver sme pre vás kroky dodávateľa a odberateľa stavebných prác v jednotlivých prípadoch zhrnuli do nasledujúcich tabuliek. Pre porovnanie uvádzame aj základný mechanizmus DPH, ktorý sa uplatňuje pri dodaní stavebných prác, ktoré nepatria do sekcie F klasifikácie CPA.

tabulkyDPH.png

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Využívate služby od podnikateľov z iných krajín EÚ alebo im naopak služby poskytujete? Prečítajte si náš článok o tom, ako sa správne zdaňujú služby poskytované v rámci štátov EÚ. Alebo predávate tovar do krajín Európskej únie? Máme radu aj pre vás: ako fakturovať DPH pri obchodovaní s tovarom v rámci štátov EÚ.

Autor: Ing. Mária Odumorková

 Späť na články

Zaujal vás tento článok?