Podnikatelia, skontrolujte si úhradu týchto nákladov!

Viete, že niektoré náklady sú daňovo uznané až po zaplatení? Ak chcete, aby boli daňovými výdavkami ešte za rok 2021, je potrebné ich uhradiť najneskôr 31.12.2021. Ktoré náklady to sú?

Daňovo uznané náklady až po úhrade

Medzi náklady uznané za daňové výdavky až po zaplatení patria:

 • nájomné za prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí,
 • platby za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, softvéru, know-how a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použite autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu;
 • náklady na marketingové a iné štúdie ako aj na prieskum trhu,
 • náklady na vybrané poradenské a právne služby,
  • medzi poradenské služby sa zaraďujú napr. vedenie účtovníctva, mzdové služby, zostavenie účtovnej závierky, finančný audit, účtovné a daňové poradenstvo a pod.,
  • od 1.1.2020 tu patria aj náklady na služby vedenia firiem a poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia,
 • náklady na provízie za sprostredkovanie u prijímateľa služby,
 • zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania u dlžníka,
 • daň z poistenia platená poistníkom,
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,
 • náklady na reklamu poskytnuté daňovníkovi ako sú občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • odstupné u oprávnenej osoby,
 • náklady na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe,
 • náklady vzťahujúce sa k úhrade príjmov daňovníkom nespolupracujúcich štátov,
 • kompenzačné platby vyplácané podľa osobitného prespisu.

Od 1.1.2020 sa podmienka zaplatenia netýka nákladov, ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny majetku alebo súčasťou vlastných nákladov majetku. Všetky tieto náklady nájdete vymedzené v §17 ods. 19 Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


Príklad 1

Spoločnosť A si prenajíma od spoločnosti B kancelárske priestory. K 31.12.2021 nezaplatí nájomné za december 2021 vo výške 320 €, ku ktorému už prijala faktúru a má ho zaúčtované v nákladoch. Aký to bude mať dopad na jej základ dane?

Keďže nezaplatené nájomné nie je daňovým výdavkom, spoločnosť A musí zvýšiť svoj základ dane za rok 2021 o 320 €. Toto nájomne bude uznaným daňovým výdavkom až po jeho zaplatení v roku 2022. Vtedy zníži základ dane.


Príklad 2

Spoločnosť X v novembri 2021 prijala a má zaúčtovanú v nákladoch faktúru za účtovnícke služby v cene 600 €. Uhradí ju však až v januári 2022. Aký to bude mať dopad na jej základ dane?

Základ dane za rok 2021 sa jej zvýši o sumu 600 €. Základ dane za rok 2022 sa o túto sumu zníži.


Príklad 3

Spoločnosť Y uzatvorila v roku 2021 zmluvu o sprostredkovaní predaja svojich výrobkov so spoločnosťou Z. Provízia bola dohodnutá v sume 20 000 €, pričom hodnota zrealizovaného sprostredkovaného obchodu v roku 2020 bola 80 000 €. Táto provízia je síce zaúčtovaná v nákladoch, ale do konca roka 2021 nebude uhradená. Aký to bude mať vplyv na základ dane za rok 2021 a 2022, kedy bude provízia uhradená?

Keďže provízia nebude v roku 2021 zaplatená, suma 20 000 € sa pripočíta k základu dane za daný rok. V roku 2022, kedy sa provízia zaplatí, sa zníži základ dane.


Autor: Ing. Mária Odumorková

 Späť na články

Zaujal vás tento článok?