Daňové zákony, zákon o účtovníctve a ich najnovšie zmeny

Aj tento rok boli v daňových zákonoch ako aj v zákone o účtovníctve schválené zmeny, z ktorých väčšina bude účinná už od 1. januára 2018. V tomto článku vám prinášame stručný prehľad zmien v daňovom poriadku, v zákone o DPH, v zákone o dani z príjmov ako aj v zákone o účtovníctve.

Zmeny v daňovom poriadku:

 • stanovenie povinnosti elektronickej komunikácie s finančnou správou pre všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, registrované pre daň z príjmov;
 • zavedenie hodnotenia daňového subjektu na základe plnenia jeho povinnosti voči finančnej správe – tzv. index daňovej spoľahlivosti;
 • zmena v definícií daňového tajomstva a jeho pravidlách;
 • možnosť vyhotovenia súhrnného protokolu Finančným riaditeľstvom SR;
 • nové verejné zoznamy;
 • zníženie cien za vydanie záväzných stanovísk;
 • predlženie lehoty na podanie odvolania proti rozhodnutiam správcu dane;
 • zmeny v podmienkach pre možnosť nazretia do spisu daňového subjektu;
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré sú povinné poskytovať údaje správcovi dane;
 • zmeny v podmienkach pre vrátenie daňového preplatku,...

Zmeny v zákone o DPH:

 • zrušenie minimálnej hranice základu dane pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti na kupujúceho pri poľnohospodárskych plodinách a kovoch;
 • zrušenie povinnosti odberateľa ručiť za DPH, ktorú dodávateľ nezaplatil, ak je dodávateľ uvedený v zozname rizikových osôb vedenom na portáli finančnej správy;
 • zavedenie daňového zástupcu pre zahraničnú osobu, ktorá v tuzemsku nadobúda tovar z iného členského štátu alebo tretieho štátu na účel jeho dodania do iného členského štátu alebo jeho vývozu do tretej krajiny;
 • uplatňovanie osobitnej úpravy zdaňovania prirážky na každý predaj služieb cestovného ruchu bez ohľadu na to, kto je príjemcom týchto služieb;
 • povinná úprava odpočítanej dane v období 20 rokov sa už vzťahuje na všetky druhy stavieb, nielen na budovy;
 • zmena podmienok na uplatnenie trojstranného obchodu pre prvého odberateľa;
 • povinnosť predávajúceho písomne oznámiť kupujúcemu, že sa rozhodol zdaniť dodanie nehnuteľnosti, ktoré môže byť oslobodené od dane;
 • zmeny v súvislosti so zábezpekou pri registrácií k DPH;
 • možnosť vyhotovenia súhrnnej faktúry za nájom a dodávky energií za obdobie 12 kalendárnych mesiacov aj keď je príjemcom zahraničná zdaniteľná osoba;
 • vznik povinnosti podávať súhrnný výkaz aj pre osoby identifikované pre DPH podľa §7 a §7a zákona o DPH, ktoré sa zúčastnia na trojstrannom obchode;
 • zavedenie povinnosti vrátiť odpočítanú daň z platby zaplatenej pred dodaním, ak ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia neboli tovar alebo služby dodané;
 • zavedenie povinnosti platiteľov dane uvádzať bezodplatne dodané tovary na účely humanitárnej a dobročinnej pomoci vo svojich záznamoch osobitne;
 • stanovenie povinnosti vyplniť štandardizované tlačivo pri kúpe ojazdeného motorového vozidla z iného členského štátu;
 • úprava vzniku daňovej povinnosti, výšky základu dane a nároku na odpočet dane pri postúpení pohľadávky pri uplatňovaní osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby,...

Zmeny v zákone o dani z príjmov:

 • zavedenie daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotekárnych úverov;
 • zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť;
 • úprava podmienok zdanenia príjmov z príležitostnej činnosti;
 • ak na začiatku zdaňovacieho obdobia poberá daňovník výsluhový dôchodok, nemôže si uplatniť nezdaniteľnú položku na daňovníka, resp. nezdaniteľná položka sa znižuje o výšku dôchodku. Po novele to platí aj pre výsluhový dôchodok zo zahraničia;
 • po novom nie je možné deliť príjem dosiahnutý z predaja obchodného majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v pomere na akom sa manželia dohodnúť, ale celý príjem zdaňuje ten manžel, ktorý mal majetok zaradený v obchodnom majetku;
 • doprava zamestnancov zabezpečovaná zamestnávateľom sa bude po splnení podmienok považovať za oslobodený príjem zamestnanca. Zároveň sa upravila daňová uznateľnosť týchto výdavkov pre zamestnávateľa;
 • zvýšenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj;
 • zavedenie oslobodenia príjmov z predaja akcií a obchodných podielov v slovenských a zahraničných spoločnostiach;
 • zdaňovanie príjmov z reklám v zdaňovacom období, v ktorom ich subjekt nezaložený za účelom podnikania príjme;
 • oslobodenie časti príjmov z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použite daňovníkom vytvoreného chráneného patentu, úžitkového vzoru alebo softvéru. To platí aj pre časť príjmov z predaja výrobkov, ktoré boli vyrobené pomocou chráneného patentu alebo úžitkového vzoru;
 • nové pravidlá zdanenia podnikových kombinácií – ocenenie nepeňažného vkladu a ocenenie pri zlúčení, splynutí, rozdelení obchodných spoločností;
 • rozšírenie kritérií na posúdenie daňovej rezidencie daňovníka;
 • spresnenie kritérií na vznik stálej prevádzkarne na Slovensku;
 • zavedenie zdanenia pri odchode;
 • zavedenie pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti,...

Zmeny v zákone o účtovníctve:

 • predlženie doby uchovania účtovných záznamov z piatich na desať rokov;
 • povinnosť prehodnotenia zatriedenia nástupnickej účtovnej jednotky do veľkostných skupín účtovných jednotiek;
 • zmeny v otvorení a uzavretí účtovných kníh v prípade zmeny právnej formy účtovnej jednotky a v prípade vyhlásenia konkurzu na jednotku, ktorá je v likvidácií;
 • zmeny v ukladaní účtovných závierok do registra účtovných závierok;
 • spresnenie podmienok pre splnenie povinnosti doručenia dokumentov;
 • možnosť podania podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia daňovým úradom,...

 

V prípade, že potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

Autor: Ing. Mária Odumorková

 Späť na články

Zaujal vás tento článok?