Daň z pridanej hodnoty – čo o nej potrebujete vedieť?

Začali ste podnikať a neviete ako presne funguje daň z pridanej hodnoty (DPH)? Práve pre vás sme pripravili nasledujúci článok, v ktorom objasňujeme, čo DPH vlastne je, kto ju platí, kedy a ako.

Daň z pridanej hodnoty je daň, ktorá je zahrnutá v cenách všetkých výrobkov a služieb. Platia ju podnikatelia, ktorí sú registrovaní za jej platiteľov. Tí odvedú DPH z hodnoty, ktorú pridajú k hodnote výrobkov a služieb, ktoré nakúpili pre svoje podnikanie. Preto pojem „daň z pridanej hodnoty“.

Túto daň upravuje zákon č. 222/2004 Z.Z. o dani z pridanej hodnoty. Základné pojmy z tohto zákona sme spracovali v článku Daň z pridanej hodnoty – poznáte základné pojmy?“. Niektoré z nich teraz bližšie objasníme a zároveň vysvetlíme výpočet DPH.

Predmet DPH a jej subjekt

Predmetom DPH je:

 • dodanie tovaru za protihodnotu (tzn., že za túto dodávku kupujúci zaplatí určitú cenu) v SR, napr. dodávka pečiva od pekárne zo SR do obchodu v SR;
 • dodanie služby za protihodnotu v SR, napr. oprava počítača;
 • nákup tovaru za protihodnotu z iného členského štátu Európskej únie, napr. nákup tovaru z Rakúska;
 • dovoz tovaru do SR, napr. dovoz elektroniky z Číny.

Subjektom tejto dane je zdaniteľná osoba. Tou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, napr. dodáva tovar alebo poskytuje služby a dosahuje za to príjem. Nezávisle znamená, že túto činnosť nevykonáva na základe pracovnoprávneho vzťahu (t. j. na základe pracovnej zmluvy alebo dohody). Zdaniteľnými osobami sú napr. obchodné spoločnosti, živnostníci, občianske združenia,...

Registrácia za platiteľa DPH

Ak dosiahnete za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov obrat 49 790 €, ste povinný podať daňovému úradu, ktorý je správcom dane, žiadosť o registráciu pre DPH. Ak chcete byť platiteľom DPH, ale nedosahujete spomínanú výšku obratu, môžete požiadať o dobrovoľnú registráciu.


Príklad 1

Spoločnosť XY, s.r.o. dosiahla od začiatku podnikania v roku 2016 tieto mesačné obraty:

november – 7 600 €, december – 9 840 €, január – 9 400 €, február – 6 900 €, marec – 7 950 €, apríl – 7 300 €, máj – 8 110 €, jún – 7 250 €. 

priklad1DPH.png

Keďže spolu za mesiace november 2016 až máj 2017 dosiahla spoločnosť obrat 57 100 €, čím presiahla hranicu 49 790 €, je povinná registrovať sa za platiteľa DPH na príslušnom daňovom úrade.


Daňový úrad vám následne vydá osvedčenie o registrácií a pridelí identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH), ktoré odvtedy musíte uvádzať na všetkých faktúrach, prípadne iných daňových dokladoch.

DPH sa platí mesačne, ale v závislosti od výšky obratu, ktorý ste dosiahli za predchádzajúci kalendárny rok, sa môžete stať aj štvrťročným platcom DPH.

Po každom zdaňovacom období (mesiac alebo štvrťrok) ste povinný podať daňové priznanie do 25 dní od jeho skončenia. To znamená, že pri mesačnom zdaňovacom období podáte daňové priznanie napr. za obdobie od 1.1. do 31.1. najneskôr do 25.02. Pokiaľ máte účtovníčku, o podávanie daňových priznaní sa môže postarať ona. Bude len potrebovať, aby ste jej načas odovzdávali všetky doklady.

Ako vypočítať DPH?

V tomto článku sa budeme zaoberať len prípadom, keď:

 • nakupujete tovar alebo služby od dodávateľov zo Slovenska, ktorí sú platiteľmi DPH;
 • predávate tovar alebo služby odberateľom zo Slovenska, ktorí sú platiteľmi DPH.

Aby ste vedeli správne vypočítať DPH, potrebujete poznať základ dane a sadzbu dane. Základom dane je suma, ktorú vám zaplatí odberateľ za dodanie tovaru alebo služby, znížená o daň. Základná sadzba dane je 20 %. Poznáme aj zníženú sadzbu, ktorá je 10 %. Uplatňuje sa napr. na lieky, knihy alebo vybrané potraviny.

Ako platiteľ dane musíte osobitne sledovať:

 • daň pri nákupe (na vstupe) – to je daň, ktorú zaplatíte dodávateľovi v cene tovaru alebo služby, ktorú od neho kúpite;
 • daň pri predaji (na výstupe) – to je daň, ktorú zahrniete do ceny svojho tovaru alebo služby, ktorú predávate svojim odberateľom.

Daň pri nákupe je odpočítateľná daň. Môžete si ju odpočítať od dane na výstupe. Porovnaním týchto daní vykážete v daňovom priznaní buď vlastnú daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet. Ak je:

 • DPH pri nákupe menšia ako DPH pri predaji, musíte rozdiel zaplatiť správcovi dane – vznikne vám vlastná daňová povinnosť;

vlastnadanovapovinnost.png

 • DPH pri nákupe väčšia ako DPH pri predaji, máte nárok na vrátenie tohto rozdielu od správcu dane – vznikne vám nadmerný odpočet.

nadmernyodpocet.png


Príklad 2

Pekáreň, ktorá je platiteľom dane, nakúpila na výrobu svojho pečiva v mesiaci september potraviny v sume 1 920 € s DPH. Pečivo, ktoré napiekla, predala za 3 480 € s DPH.

 • v sume 1 920 €, ktorú zaplatila pekáreň za nákup potravín, je zahrnutá aj daň pri nákupe v sume 320 € (základ dane 1 600 € x 20 % DPH), ktorú si môže odpočítať,
 • v sume 3 480 € je zahrnutá daň pri predaji vo výške 580 € (základ dane 2 900 € x 20 % DPH).

priklad3DPH.png

Porovnaním týchto dvoch daní zistíme, že pekárni vznikla za mesiac september vlastná daňová povinnosť, teda musí správcovi dane zaplatiť DPH vo výške 260 €.


Daný príklad je len zjednodušená ilustrácia základného fungovania DPH. Existujú však prípady, pri ktorých sa uplatňuje iný mechanizmus DPH. Napríklad pri stavebných prácach funguje tzv. prenos daňovej povinnosti, ktorý vysvetľujeme v článku "Stavebné práce - fakturuje a zdaňujte ich správne!"

V prípade, že potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

Autor: Ing. Mária Odumorková

 Späť na články

Zaujal vás tento článok?